Oferta

Oferta na zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej

Jestem Zarządcą Nieruchomości działającym na podstawie licencji nr 15006 nadanej przez Ministra Budownictwa. Działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami prowadzę od września 2004 roku zajmując dotychczas stanowisko Prezesa Zarządu Spółki komunalnej, której podstawowym zadaniem jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami komunalnymi i wspólnot mieszkaniowych.

Oferuję Państwu

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, które polega przede wszystkim na podejmowaniu decyzji i wykonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno finansowej nieruchomości oraz zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym oraz uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Na życzenie wykonuję usługi doradztwa, opracowania i ekspertyzy w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Świadcząc usługi zarządzania współpracuję z doświadczonymi i posiadającymi stosowne uprawnienia podmiotami świadczącymi usługi w zakresie technicznego utrzymania nieruchomości.

Zakres usług obejmujących zarządzanie i administrowanie nieruchomościami:

 • wykonanie czynności związanych z rejestracją Wspólnoty Mieszkaniowej
 • pomoc i doradztwo w zakresie rozwiązania umowy istniejącej Wspólnoty z dotychczasowym zarządcą
 • podejmowanie działań w zakresie zwykłego zarządu oraz przekraczających znamiona zwykłego zarządu po podjęciu uchwały przez właścicieli upoważniającej do takiego działania
 • prowadzenie i aktualizacja spisu lokali właścicieli i najemców wchodzących w skład nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości
 • kontrola realizacji umów zapewniających dla nieruchomości dostawę mediów tj. centralnego ogrzewania, wody, prądu, gazu oraz wywozu nieczystości stałych
 • monitoring i kontrola stanu technicznego budynku, sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację i bieżące naprawy
 • kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku oraz w obrębie posesji
 • zlecanie i nadzór nad wykonywaniem obligatoryjnych przeglądów okresowych
 • zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości
 • przygotowanie, zlecanie i koordynacja prac remontowych zgodnie z uchwałami Wspólnoty
 • wykonywanie działań zmierzających do uzyskania kredytu przez Wspólnotę z przeznaczeniem na sfinansowanie zaplanowanych prac rementowych
 • organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • stała współpraca z Zarządem nieruchomości
 • prowadzenie księgowości i przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • windykacja należności z tytułu pożytków z nieruchomości oraz zaliczek od właścicieli
 • prowadzenie rozliczeń Wspólnoty przed właściwymi organami administracji
 • realizacja uchwał Wspólnoty
 • inne czynności zgodnie z życzeniem zleceniodawcy

Działalności prowadzę z wykorzystaniem zintegrowanego systemu zarządzania wspólnotami DOM firmy TechNet. Proponuję wysokość wynagrodzenia za świadczenie opisanych powyżej usług w kwocie 0,40 – 0,60 zł za m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych w nieruchomości. Stawka wynagrodzenia i sposób jej naliczania może być przedmiotem indywidualnych negocjacji w zależności od zakresu świadczonej usługi oraz stanu technicznego nieruchomości.